HjemmejordmorArtiklerPlanlagt hjemmefødsel

Planlagt hjemmefødsel

Hvis du vil føde hjemme, må du være frisk og ha et normalt svangerskap med fødsel til termin. Jordmor eller lege følger med på helsen din underveis, og avgjør om du bør føde hjemme eller ved en institusjon.

Forutsetter et normalt svangerskap

Det er lurt å drøfte ønsket om hjemmefødsel med jordmor eller lege tidligst mulig i svangerskapet. Da får du bedre oversikt over fødetilbudet og valgmuligheter der du bor, og du får informasjon om vanlige rutiner ved en planlagt og forventet normal fødsel.

Før en hjemmefødsel skal jordmor eller lege avklare at:

 • du er frisk
 • du har hatt et normalt svangerskap
 • du bærer kun ett foster
 • fosteret ligger i hodeleie
 • du ikke har hatt keisersnitt tidligere
 • du har hatt normale svangerskap og fødsler tidligere dersom du er flergangsfødende

Så sant du oppfyller kriteriene for hjemmefødsel, viser forskning at det er trygt med hjemmefødsel.

Hjemmefødsel er et privat tilbud

Planlagt hjemmefødsel med jordmor er ikke en del av det offentlige tilbudet. Tilbudet om hjemmefødsel gis i dag av privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene eller kommunene, og begrenses av om det finnes jordmødre som påtar seg ansvaret for planlagt hjemmefødsel i nærheten av ditt bosted.

Svangerskapskontrollene er gratis enten de skjer hos offentlig eller privat ansatte jordmødre, eller hos fastlegen.

Eingongsstønad ved heimefødsel

Når du har fødd heime, kan du få eingongsstønad frå Helfo.

Når hjemmefødselen ikke blir som planlagt

Det kan skje uventede komplikasjoner under en fødsel. Føder du hjemme kan det ta lengre tid å få hjelp for deg eller barnet. Årsaken kan være avstanden til sykehus og begrensede muligheter til behandling i hjemmet.

Hovedårsaken til overflytting fra hjemmet til sykehus er langsom fremgang i fødselen. Risiko for uventede komplikasjoner er større for førstegangsfødende kvinner, enn for kvinner som tidligere har hatt ukompliserte fødsler.

Jordmor bør orientere deg om hvordan sikkerhet og førstehjelp ivaretas ved planlagt hjemmefødsel. Du bør få opplysning om beregnet tid for akutt transport til nærmeste fødeinstitusjon, dersom det blir behov for overflytning til sykehus.

Når den planlagte hjemmefødselen starter, skal jordmoren vurdere:

 • om fødselen er startet spontant til termin
 • om det er lav risiko for komplikasjoner for deg og barnet i forbindelse med fødselen og i barseltiden
 • om du fortsatt ønsker å føde hjemme

Lag skriftlig avtale med jordmor

Du må selv kontakte og gjøre en avtale med en jordmor som kan bistå ved fødselen hjemme hos deg. Avtalen bør være skriftlig, og bør inngås i god tid før fødselen finner sted.

Avtalen kan inneholde:

 • hvor mye du skal betale
 • hvor mange svangerskapskontroller du skal ha
 • når jordmor skal være tilgjengelig
 • hvilke tjenester jordmor skal yte, for eksempel:
  • bistand under fødsel
  • barselomsorg
  • svangerskapsomsorg
 • at jordmor følger den fødende til fødeinstitusjon dersom det blir nødvendig å overføre henne under eller etter fødselen

Dersom det viser seg at du ikke bør føde hjemme, kan det også stå i avtalen at jordmor gir melding om termin og søker fødeplass ved et sykehus du har valgt.

Jordmor bør orientere deg om:

 • hvordan sikkerhet og førstehjelp ivaretas i forbindelse med fødselen
 • din rett til selvbestemmelse, informasjon og medvirkning
 • jordmors taushetsplikt
 • jordmors plikt til øyeblikkelig hjelp
 • jordmors plikt til å be om hjelp fra annet helsepersonell ved behov

Barnets rettigheter ved hjemmefødsel

Det nyfødte barnet har en selvstendig rett til helsehjelp på lik linje med barn født på fødeinstitusjoner. Jordmoren skal tilrettelegge for at det gjennomføres helseundersøkelser av det nyfødte barnet.

Jordmoren skal også gjøre fastlege og helsestasjon kjent med fødselen, slik at barnet får nødvendig oppfølging gjennom helsekontroller og deltakelse i vaksinasjonsprogrammet.

Foreldrene har rett til informasjon og medvirkning ved helsehjelp til barnet.

Kilde: Helsenorge